Quick Links: St George's College Email Login Senatical Downloads Library OPAC MyFiles Galleries OG Alumni Contact Us

Shona

Shona Teacher – Mrs Gertrude Ngwena
 Nguva nenguva vana vari kuita zvidzidzo zvavo vari muzvikwata pamusha weShona. Izvi zvinovagonesa kuti vaone, vabate nekuziva zviripo nemazita azvo. Semuenzaniso mazita edzimba nemidziyo yepamusha. Dzimba dzose kusanganisira hozi dzakashongedzwa zva kakwana zvinobatsira vana nemutauro wakakodzera. Vana vaya vasingataure ChiShona semutauro waamai vari  kudzimba dzavo (L 2) vari kubatsirikana zvikuru nekuona zvavari kudzidza. Izvi pamwe nehurongwa hwekudzidza mitinhimira yose yeChiShona panhano yeGiredhi rechina zvichabatsira vana kuverenga nokuwedzera ruzivo rwemutauro uyu, inova nhaka yedu.
Gore rino tisu tine chijana/ dzoro rekukoka zvimwe zvikoro zvitatu zvatinodyidzana nazvo zvinoti Twin Rivers, Sharon  neBryden. Tichange tiri pamusha uyu tichidzidza takasangana. Tinotarisira kuita mitambo yenzira dzokuwanana dzakasiyana, nzira dzokutandadzana, kubika kudya kwechinyakare nokuzodya tiri pamwechete. Achange ari makuwerere paHartmann House zuva iri, pasingadanwi anonzwa!